ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256611 ส.ค. 2566
2ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 256625 ก.ค. 2566
3หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25605 ก.ค. 2566
4กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23 พ.ค. 2566
5การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23 พ.ค. 2566
6แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น23 พ.ค. 2566
7การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น28 เม.ย. 2565
8หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาะาณณูปโภค27 เม.ย. 2565
9การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่25 เม.ย. 2565
10การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี25 เม.ย. 2565
11ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น20 เม.ย. 2565
12การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกรณีคณะกรรมการป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน25 ก.พ. 2564
13แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22 ก.พ. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254213 ม.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 255013 ม.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255913 ม.ค. 2564
17หนังสือ มท 0808.4/ว 4562 ลว 15 พ.ค. 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.13 ม.ค. 2564
18หนังสือ มท 0808.4/5597 ลว 18 มิ.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.13 ม.ค. 2564
19มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255913 ม.ค. 2564
20ข้อบกพร่องค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ13 ม.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|