ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในปฏิบัติงาน3 ม.ค. 2566
2คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ก.พ. 2565
3กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ก.พ. 2565
4คู่มือการเบิกจ่ายการเเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 2564
5คู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร4 มี.ค. 2564
6คู่มือการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน29 ม.ค. 2564
7คู่มือการตั้งฎีกา กรณีมีข้อผูกพันและไม่มีข้อผูกพัน ในระบบ E-LAAS25 ต.ค. 2562
8คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน30 เม.ย. 2562
9ประกาศ คกก.พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล15 ม.ค. 2562
10คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี)26 ต.ค. 2561
11หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่ว5 ต.ค. 2561
12คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี25 ต.ค. 2560
13คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์6 ต.ค. 2560
14คู่มือบริการประชาชน (ด้านช่าง)6 ต.ค. 2560
15คู่มือกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บรายได้6 ต.ค. 2560
16คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.28 ต.ค. 2559
17คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี28 ต.ค. 2559
18คู่มืองานธุรการ28 ต.ค. 2559
19คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ28 ต.ค. 2559
20คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ28 ต.ค. 2559

1 2   >>  >|