ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
324
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
4,933
ปีนี้
25,612
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
156,485
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

No gift policy

แบบสำรวจความคิดเห็น

-:- กลุ่มเสี่ยงเรียงลำดับตามความเสี่ยงที่พบอุบัติการเสียชีวิตที่ต้องคัดกรอง CXR ทุกรายดังนี้ 
-:- ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 
-:- ประกาศ...เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการรับซอง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผล สำหรับการสอบราคาโครงการงานถมดินปรับ เกลี่ยเรียบด้วยดินลูกรัง หรือดินภูเขา โรงพยาบาล 
-:- ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำ 2566 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-:- ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศประชุมสภา อบต.ม่วงคำ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบริเวณถนนสายเอเชีย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
เข้าร่วมประชุม การถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง) ปี 2566 และ การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2566
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสูงวัยวิทยา ณ โรงเรียนสูงวัยวิทยา บ้านทุ่งพร้าว
งานป้องกันและบรรเทาฯ นำรถดับเพลิงร่วมกิจกรรม Big cleaning day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ วัดม่วงคำ
ประชุมสภาฯสมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1
ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนนบ้านทุ่งพร้าว และ การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านสันผักแค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พน้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (หอพ่อบ้าน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซอย 14 ตำบลม่ว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17 ซอย 5 ตำบลม่วงคำ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัคเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง ห 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทาง(ถนนสายหลัก) บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ตำบลม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งตื้น หมู่ที่ 8 ซ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปู่ย่า หฒุ่ที่ 11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11 ตำบลม 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-:- ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ซอย2 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก เลียบถนนสายหลัก บ้านฝุ่งตื้น หมู่ที่ 8 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (ทางไปบ้านสันน้ำบ่อ) 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่3 (หอพ่อบ้าน) 

ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง
  วัดพระธาตุจอมแจ้ง
  ถ้ำผายาว

  -:- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"  
  -:- รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:-  ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทตำบลการประกวดการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการ " พานสะอาด " ประจำปี 2561 
  -:- กิจกรรมทางสังคมดีเด่น 
  -:- ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 

     ร้องเรียน ร้องทุกข์   แบบสำรวจความพึงพอใจ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ม่วงคำ   เช็คอีเมล   คู่มือประชาชน   ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ   ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์   ระบบ EGP      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กรมบัญชีกลาง   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT   คลังข่าวมหาดไทย   กรมจัดหางาน   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   กระทรวงมหาดไทย   จังหวัดเชียงราย      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย