ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
330
เดือนที่แล้ว
1,654
ปีนี้
4,558
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
41,199
ไอพี ของคุณ
3.233.215.196
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน30 เม.ย. 2562
2ประกาศ คกก.พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล15 ม.ค. 2562
3คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี)26 ต.ค. 2561
4หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่ว5 ต.ค. 2561
5คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี25 ต.ค. 2560
6คู่มือกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บรายได้6 ต.ค. 2560
7คู่มือบริการประชาชน (ด้านช่าง)6 ต.ค. 2560
8คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์6 ต.ค. 2560
9เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น28 ต.ค. 2559
10คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ28 ต.ค. 2559
11คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ28 ต.ค. 2559
12คู่มืองานธุรการ28 ต.ค. 2559
13คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี28 ต.ค. 2559
14คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.28 ต.ค. 2559
15แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน27 ก.ย. 2559

1