ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,529
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,529
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,683
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการเบิกจ่ายการเเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 2564
2คู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร4 มี.ค. 2564
3คู่มือการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน29 ม.ค. 2564
4คู่มือการตั้งฎีกา กรณีมีข้อผูกพันและไม่มีข้อผูกพัน ในระบบ E-LAAS25 ต.ค. 2562
5คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน30 เม.ย. 2562
6ประกาศ คกก.พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล15 ม.ค. 2562
7คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี)26 ต.ค. 2561
8หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่ว5 ต.ค. 2561
9คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี25 ต.ค. 2560
10คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์6 ต.ค. 2560
11คู่มือบริการประชาชน (ด้านช่าง)6 ต.ค. 2560
12คู่มือกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บรายได้6 ต.ค. 2560
13คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.28 ต.ค. 2559
14คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี28 ต.ค. 2559
15คู่มืองานธุรการ28 ต.ค. 2559
16คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ28 ต.ค. 2559
17คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ28 ต.ค. 2559
18เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น28 ต.ค. 2559
19แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน27 ก.ย. 2559

1