ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,709
ปีนี้
31,405
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
92,883
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกรณีคณะกรรมการป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน25 ก.พ. 2564
2แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22 ก.พ. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254213 ม.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 255013 ม.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255913 ม.ค. 2564
6หนังสือ มท 0808.4/ว 4562 ลว 15 พ.ค. 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.13 ม.ค. 2564
7หนังสือ มท 0808.4/5597 ลว 18 มิ.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.13 ม.ค. 2564
8มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255913 ม.ค. 2564
9ข้อบกพร่องค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ13 ม.ค. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256325 พ.ย. 2563
11มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256330 ต.ค. 2563
12การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น9 ต.ค. 2563
13มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ1 มิ.ย. 2563
14การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)19 มี.ค. 2563
15เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3 มีนาคม พ.ศ.256318 มี.ค. 2563
16ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19(Coronavirus Disease2019(COVID-19))17 มี.ค. 2563
17การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)16 มี.ค. 2563
18แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19(Coronavirus Disease2019(COVID-19))16 มี.ค. 2563
19มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256218 ก.พ. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.256117 ม.ค. 2563

123  >> >|