ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
330
เดือนที่แล้ว
1,654
ปีนี้
4,558
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
41,199
ไอพี ของคุณ
3.233.215.196
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล20 มิ.ย. 2562
2ประกาศ คกก.พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล15 ม.ค. 2562
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ งบประมาณ 251 มิ.ย. 2561
4ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 ต.ค. 2560
5ประกาศคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรัยปรุงขั้นตอนลดขั้นตอนลดระยะเวลาการปฏิบัติ3 ต.ค. 2560
6ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 24 ส.ค. 2560
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 30 มี.ค. 2560
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส15 ก.พ. 2560
9ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9 ก.ย. 2559
10แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) 30 พ.ค. 2559
11ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน19 มี.ค. 2559

1