ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายกศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,833
เดือนที่แล้ว
2,976
ปีนี้
15,640
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
77,118
ไอพี ของคุณ
34.239.179.228

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 ตำบลม่วงคำ เรื่อง การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201923 เม.ย. 2564
2ประกาศให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด19 ลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19 เม.ย. 2564
3รายชื่อผู้มีสิททธิ์เข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ก.พ. 2564
4รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา17 ก.พ. 2564
5การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร1 ก.พ. 2564
6การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ)26 ม.ค. 2564
7การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำอำเภอพาน5 ม.ค. 2564
8ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน17 ต.ค. 2563
9ประกาศเรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร2 ก.ค. 2563
10ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ8 มิ.ย. 2563
11ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 29 พ.ค. 2563
12ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล20 มิ.ย. 2562
13ประกาศ คกก.พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล15 ม.ค. 2562
14ประกาศ เรื่่อง นโยายการบริหาารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ5 ต.ค. 2561
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆงบประมาณ 25601 มิ.ย. 2561
16ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 ต.ค. 2560
17ประกาศคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรัยปรุงขั้นตอนลดขั้นตอนลดระยะเวลาการปฏิบัติ3 ต.ค. 2560
18ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 24 ส.ค. 2560
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 30 มี.ค. 2560
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส15 ก.พ. 2560

12  >> >|