ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,529
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,529
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,683
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ)ฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ต.ค. 2564
2ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ6 ต.ค. 2564
3ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองคืการบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ6 ต.ค. 2564
4คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)31 พ.ค. 2564
5คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล3 พ.ค. 2564
6คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัราชการแทน3 พ.ค. 2564
7คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.3 พ.ค. 2564
8คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง3 พ.ค. 2564
9คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง3 พ.ค. 2564
10คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ3 พ.ค. 2564
11ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 ตำบลม่วงคำ เรื่อง การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201923 เม.ย. 2564
12ประกาศให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด19 ลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19 เม.ย. 2564
13คำสั่่ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)ให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)19 เม.ย. 2564
14คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ปีจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2564
15รายชื่อผู้มีสิททธิ์เข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ก.พ. 2564
16รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา17 ก.พ. 2564
17การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร1 ก.พ. 2564
18การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ)26 ม.ค. 2564
19การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำอำเภอพาน5 ม.ค. 2564
20ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน17 ต.ค. 2563

12  >> >|