ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก





ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
330
เดือนที่แล้ว
1,654
ปีนี้
4,558
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
41,199
ไอพี ของคุณ
3.233.215.196
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 **************************************** ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้กำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ไว้ 4 สมัย บัดนี้ ถึงกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 แล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 จึงขอเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ( ลงชื่อ ) สุรชาติ เดชะบุญ ( นายสุรชาติ เดชะบุญ ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
01 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณการดำเนินกิจกรรม / โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ในวันที่  26  มกราคม  2560   ดังนั้น จึงขอแจ้งให้กลุ่มผู้นำ กลุ่มอสม. และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอรับการสนับสุนนงบประมาณจากกองทุน สปสช. โดยให้จัดทำโครงการ ตามกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้มาส่งได้ที่ สำนักงานปลัด ( กองทุนสปสช. ) ได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่  23 มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน  
09 มกราคม 2560

การยื่นแบบและการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ อบต.ม่วงคำ ทุกวันในเวลาราชการ
1.  ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม 2560 - เมษายน 2560 
2.ภาษีป้าย 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 
3. ภาษีโรงเรียน 1 มกราคม 2560 - 29 กุมภาพันธ์ 2560
4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
สอบภามข้อมูลได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  อบต.ม่วงคำ โทรศัพท์/โทรสาร : 053-635227/053-635228 

26 ธันวาคม 2559

คู่มือการชำระภาษี 
26 ธันวาคม 2559

11 พฤศจิกายน 2559

09 กันยายน 2559

08 กันยายน 2559

การยื่นแบบและการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ อบต.ม่วงคำ ทุกวันในเวลาราชการ
1.  ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม 2559 - เมษายน 2559 
2.ภาษีป้าย 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 
3. ภาษีโรงเรียน 1 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
สอบภามข้อมูลได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  อบต.ม่วงคำ โทรศัพท์/โทรสาร : 053-635227/053-635228 

28 ธันวาคม 2558

|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 4  (53 รายการ)