อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

 
 

อำนาจหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีมีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และ
 
ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา
 
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย