อำนาจหน้าที่ กองช่าง

 

อำหน้าหน้าที่กองช่าง

 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม

ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฎิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะ

งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้จากความหมาย