อำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัด

 

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  งานสวัสดิการสังคม  งานสังคมสงเคราะห์ 

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษา

ความสงบเรียบร้อย  งานจราจร งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  งานการเลือกตั้ง  งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม  และ

ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  สำนัก  หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติการราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็น

ไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ    งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง

 งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ  งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  การคัดเลือก การย้าย 

การโอน  การรับโอน  การคัดเลือกเพื่อรับโอน  งานบรรจุและแต่งตั้ง  งานจัดทำควบคุม  ตรวจสอบ  แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทน  งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการลาทุกประเภท 

งานแผนพัฒนาบุคลากร  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย