อำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัด

 

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใดในองการบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฎิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฎิบัติจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล