อำนาจหน้าที่ กองช่าง

 

อำหน้าหน้าที่กองช่าง

 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพ

วัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฎิบัติงานการก่อสร้าง

และซ่อมบำรุง การควบคุมงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล

การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง

และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้จากความหมาย