อำนาจหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการทดสอบการปฎิบัติงานทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีอำนาจหน้าที่
ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน กำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย